Skolemiljøutvalg

Skolemiljøutvalget på Tromsdalen arbeider for å bedre det fysiske og det psykososiale miljøet på skolen.

Utvalget gir råd til rektor i saker som omhandler skolemiljøet og kan, om nødvendig, be skolen iverksette tiltak for å bedre skolemiljøet. Som elevmedlem i skolemiljøutvalget får en være med på å påvirke ens egen skolehverdag og sikre at elevstemmen blir hørt i saker som har direkte påvirkning på skolemiljøet.

Som elev i skolemiljøutvalget har du rett til å:

  • få informasjon, uttale deg, komme med forslag og stemme i saker om skolemiljøet
  • være med når skolen lager planer for helse, miljø og sikkerhet på skolen
  • si hva du mener om hva som kan gi et godt miljø på din skole
  • få vite hva skolemiljøutvalget er, og hva det gjør, slik at du kan bidra til at elevene får en så god skolehverdag som mulig
  • være med på møter med skoleledelsen der din stemme skal bli hørt
  • drøfte og diskutere resultatene fra elevundersøkelsen og komme med forslag til tiltak

Skoleåret 2022/23 jobbet skolemiljøutvalget spesielt med fokus på elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø.

Skolemiljøutvalget består av representanter fra ledelsen, lærere, ressursteam og elever. Utvalget møtes jevnlig for å diskutere pågående og nye saker.

Kontaktperson for skolemiljøutvalget er rektor.

Årshjul skolemiljøutvalget

Her finner du årshjul med møtekalender og saksliste for møter og oppgaver.

 

Til toppen