Melde avvik

Opplæringsloven §9a sier: 

Skolemiljø omfatter fysiske miljøforhold som luftkvalitet, temperatur, lys, stråling, lyd, utstyr, arbeidsbelastning osv.

Skolemiljø omfatter også psykososiale miljøforhold som samarbeid, kommunikasjon, trygghet, sosial tilhørighet, mobbing og lignende. Eleven skal oppleve et trygt og godt skolemiljø.

Avvik

Identifisering av avvik er viktig i det forebyggende HMS-arbeidet, og terskelen for innmelding av HMS-avvik og nestenulykker skal være lav. Skader og ulykker skal alltid meldes.

Meld avvik her