Melding om fravær og søknad om selvstendig studiearbeid

Her kan du lese litt mer om kriterier for søknad om selvstendig studiearbeid og melding om fravær i henhold til §3-47 i Opplæringsloven.

Melding om fravær i henhold til § 3-47 i Opplæringsloven (10-dagersregelen)

§ 3-47. Føring av fråvær i vidaregåande opplæring

Alt fråvær skal førast på vitnemålet og kompetansebeviset. Fråvær skal førast i dagar og enkelttimar. Enkelttimar kan ikke konverterast til dagar.

Rektor kan avgjere om fråvær for den som er deltidselev, skal førast i dagar og timar eller berre i timar. For elevar som skal ha kompetansebevis, skal fråvær førast på kompetansebeviset.

Eleven kan krevje at årsaka til fråværet blir ført på eit vedlegg til vitnemålet eller kompetansebeviset, dersom han eller ho legg fram dokumentasjon på årsaka til fråværet.

Dersom det er mogleg, skal eleven leggje fram dokumentasjon av fråværet frå opplæringa på førehand.

For inntil samanlagt 10 skoledagar i eit opplæringsår, kan ein elev krevje at følgjande fråvær ikkje blir ført på vitnemålet eller på kompetansebeviset dersom det kan dokumenterast at fråværet skyldast:

a) helse- og velferdsgrunnar
b) arbeid som tillitsvald
c) politisk arbeid
d) hjelpearbeid
e) lovpålagt oppmøte
f) representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå.

For at fråvær som skyldast helsegrunnar etter bokstav a ikkje skal førast på vitnemålet eller på kompetansebeviset, må eleven leggje fram ei legeerklæring som dokumenterer dette. Fråvær som skyldast helsegrunnar må vare meir enn tre dagar, og det er berre fråvær frå og med fjerde dagen som kan strykast. Ved dokumentert risiko for fråvær etter bokstav a på grunn av funksjonshemming eller kronisk sjukdom, kan fråvær strykast frå og med første fråværsdag.

Innanfor ramma av 10 skoledagar kan elevar som er medlemmer av andre trussamfunn enn Den norske kyrkja, krevje at inntil to dagar fråvær som er knytt opp mot ei religiøs høgtid, ikkje blir ført på vitnemålet eller på kompetansebeviset.

Organisert studiearbeid og skoleadministrative gjeremål etter avtale med faglæraren eller rektor, skal ikkje reknast som fråvær.

NB!: Vær obs på at faglærer kan mangle grunnlag for vurdering dersom eleven har høyt dokumentert fravær.

Søknad om selvstendig/organisert studiearbeid iht. § 3-47 i Opplæringsloven

Ved avgjørelse om hvorvidt selvstendig studiearbeid skal innvilges vil det blant annet bli lagt vekt på følgende:

 • Årsaken til at det søkes om selvstendig studiearbeid (merk at årsaker som ligner på ferie ikke vil være godkjent)
 • Orden og adferd
 • Om eleven har høyt fravær
 • Faglig nivå i fagene
 • Tidligere innvilget selvstendig studiearbeid inneværende skoleår

Dersom søknaden gjelder idrettsarrangement, kommer i tillegg følgende:

 • Er foresatte og klubb delaktig/informert om søknaden?
 • Foreligger det bekreftelse fra klubb/foresatte?

Merk at det er trinnoppfølger som godkjenner selvstendig studiearbeid, uansett lengde på fraværsperioden.

Søknader som kommer til trinnoppfølger seinere enn en uke før første dag i fraværsperioden, vil ikke bli behandlet.

Søknad om selvstendig studiearbeid foregår slik

1. Eleven tar kontakt med trinnoppfølger for søknad senest en uke før første dag i fraværsperioden. Søknaden sendes på e-post til trinnoppfølger med kontaktlærer på kopi. Søknaden skal inneholde:

 • Navn, klasse og tidsrom for fraværet
 • Begrunnelse for selvstendig studiearbeid


2. Trinnoppfølger avgjør om det er grunnlag for søknad om selvstendig studiearbeid. 

Ved avslag sendes dette tilbake til elev med kontaktlærer på kopi.

Ved grunnlag for selvstendig studiearbeid følges punktene under:

3. Trinnoppfølger tar kontakt med elevens faglærere:

 • Faglærer kan velge å godkjenne/avslå selvstendig studiearbeid
 • Faglærer angir til trinnoppfølger hvilket lærestoff eleven skal jobbe med i fraværsperioden


4. Trinnoppfølger gir elev svar på søknad (inkludert oppgaver fra faglærerne).

5. Eleven oppretter fraværsmelding (søknad) i Visma InSchool. Dokumentasjon på fraværet legges ved denne.

6. Selvstendig studiearbeid godkjennes ikke før eleven har gjort alle oppgaver fra faglærerne sine, og fremvist arbeidet til trinnoppfølgerTrinnoppfølger registrerer deretter i VIS (som R-fravær).